Informace o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SK STAV s.r.o., IČ: 27149811, se sídlem U Habrovky 11/247, 140 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

2. Správce osobních údajů
• adresa: U Habrovky 11/247, 140 00 Praha 4
• e-mail: skstav@seznam.cz
• tel: +420 775 355 495

3. Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu osobních údajů.

II. Důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Zákonný důvod: plnění smlouvy

Účel: Vyřízení objednávky nebo odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář

Údaje: Osobní údaje klientů (kontaktní údaje)

Zdroj údajů: Kontaktní formulář, objednávka

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• Údaje obsažené ve formuláři. Ty spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky a to pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 1 rok od odeslání kontaktního formuláře, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

• V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Ostatní ujednání

1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování osobních údajů.

3. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

SPOJTE SE S NÁMI

ADRESA

SK STAV s.r.o.
U Habrovky 11/247
140 00 Praha 4

© SK STAV s.r.o. 2021 - Všechna práva vyhrazena